Plantation

peripheral pictures plantation movie poster

สรุปเรื่อง – มาเร็วๆ นี้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้กำกับ

Adam Pray

นักเขียนบท

Adam Pray

นักแสดง

ในการเลือกบทบาท

สถานที่ถ่ายทำ

ประเทศไทย

Scroll to Top